Global Connections tài trợ xuất bản cuốn Sách 72 năm Ngành Y Dược Việt Nam (2017)